Tags

,

One of my most favorite songs

星月神话- 金莎
Xīng yuè shénhuà-jīn shā
The legend of the moon and stars- Jin Sha

我的一生最美好的场景, 就是遇见你
Wo de yisheng zui meihao de changjing, juishi yujian ni
The most beautiful scene in my life is meeting you

在人海茫茫中静静凝望着你, 陌生又熟悉
Zai ren hai mangmang zhong jing jing ningwangzhe ni, mosheng you shuxi
Staring quietly at you in the vast sea of people, strange yet familiar

尽管呼吸着同一天空的气息, 却无法拥抱到你
jinguan huxizhe tingyi tiankong de qixi, que wufa yongbao dao ni
Although breathing the same air of the sky, but unable to hug you

如果转换了时空身份和姓名, 但愿认得你眼睛
Ruguo zhuanhuanle shikong shenfen he xingming, dan yuan rende ni yanjing
If the space-time, identity and name are changed, wishing to still be able to recognize your eyes

千年之后的你会在哪里, 身边有怎样风景
qiannian zhihou de ni hui zai nali, shenbian you zenyang fengjing
Where will the you of thousand years later be? How will the scenery around you be?

我们的故事并不算美丽, 却如此难以忘记
Women de gushi bing bu suan meili, que ruci nanyi wangji
Our story is not considered beautiful, but it’s so hard to forget

尽管呼吸着同一天空的气息, 却无法拥抱到你
jinguan huxizhe tongyi tiankong de qixi, que wufa yongbao dao ni
Although breathing the same air of the sky, but unable to hug you

如果转换了时空身份和姓名, 但愿认得你眼睛
Ruguo zhuanhuanle shikong shenfen he xingming, dan yuan rende ni yanjing
If the space-time, identity and name are changed, wishing to still be able to recognize your eyes

千年之后的你会在哪里, 身边有怎样风景
qiannian zhihou de ni hui zai nali, shenbian you zenyang fengjing
Where will the you of thousand years later be? How will the scenery around you be?

我们的故事并不算美丽, 却如此难以忘记
Women de gushi bing bu suan meili, que ruci nanyi wangji
Our story is not considered beautiful, but it’s so hard to forget

如果当初勇敢地在一起, 会不会不同结局
Ruguo dangchu yonggan de zai yiqi, hui bu hui butong jieju
If then we had the courage to be together, will the outcome be different?

你会不会也有千言万语, 埋在沉默的梦里
ni hui bu hui yeyou qianyan wan yu, mai zai chenmo de meng li
Will you also have thousands of words, buried in the silent dream?